Samenwerking

Om onze doelstellingen op het gebied van volkshuisvesting te realiseren werken we samen met verschillende organisaties en instanties.

Gemeenten

De overheid bepaalt met de Woningwet de kaders voor onze kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Samen met de gemeenten waarin we actief zijn, maken we afspraken hoe we daar op lokaal niveau invulling aan geven: de prestatieafspraken. Thema's die we bespreken, zijn onder andere de betaalbaarheid en bereikbaarheid van de woningen, de huisvesting van specifieke doelgroepen en de kwaliteit en duurzaamheid van de woningen en de woonomgeving.

Huurdersraad

De Huurdersraad vertegenwoordigt de belangen van onze huurders. De Huurdersraad spreekt met bestuur, directieleden en raad van commissarissen over thema's die alle huurders aangaan. De invulling van de samenwerking met de Huurdersraad is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Meer over de Huurdersraad

Wijkontwikkelingsmaatschappij Den Haag Zuidwest (WOM DHZW)

De WOM DHZW is een samenwerkingsverband met de gemeente Den Haag. Het doel van de WOM DHZW is een nieuwe impuls geven aan de vernieuwing van Den Haag Zuidwest door stilgelegde projecten van een herstart te geven. Met een grote verscheidenheid aan woningen (eengezinswoningen en appartementen, koop en huur) bieden we mensen binnen én buiten de stad, een unieke kans om zich in Den Haag Zuidwest te vestigen. De WOM DHZW is op 9 april 2014 opgericht.

Meer over de WOM DHZW

Mooiland

Corporatie Mooiland helpt bij het vernieuwen van een deel van het bezit in Den Haag door de overname hiervan. Het gaat om vier projecten. Mooiland is de eigenaar van dit vastgoed. zorgt voor de sloop-nieuwbouw. Tot en met 2025 is Mooiland een toegelaten instelling die in Den Haag mag bouwen. Als Mooiland de nieuwbouw ooit wil verkopen heeft Hof Wonen een eerste recht van koop. Mooiland is een corporatie met het kerngebied in Noordoost-Brabant, Gennep en in Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen en omgeving.

Meer over Mooiland

Sociale Verhuurders Haaglanden

De vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) is een samenwerkingsverband van woningcorporaties in de regio Haaglanden. heeft zitting in het bestuur. De SVH maakt en bewaakt regionale prestatieafspraken met het Stadsgewest Haaglanden en behartigt de belangen van de aangesloten woningcorporaties.

Meer over Sociale Verhuurders Haaglanden

De Vernieuwde Stad

We zijn ook aangesloten bij De Vernieuwde Stad. Dit is een discussieplatform voor de grote en grootstedelijke woningcorporaties. De Vernieuwde Stad richt zich op de problematiek én de uitdagingen rondom het wonen in grote steden.

Meer over De Vernieuwde Stad


Aedes

Aedes is de landelijke vereniging van woningcorporaties. De visie van Aedes, 'Het moet beter', staat ervoor dat iedereen goed en betaalbaar moet kunnen wonen. Om die reden maken wij onderdeel uit van Aedes.

Meer over Aedes